%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%84 - ubonbattery

%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%8a%e0%b8%84

ส่งแบต เปลี่ยนแบตนอกสถานที่